หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

# Title Size Hits Download
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี (1)ปรับ เม.ย. 63 2.59 MB 20 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 1.47 MB 19 Download Preview
เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย 5.99 MB 27 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 2558 4.87 MB 31 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ 2558 7.29 MB 28 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย 2558 11.76 MB 30 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต ฉบับที่ 2 1.98 MB 27 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต ฉบับที่ 3 1.93 MB 21 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต ฉบับที่ 1 1.45 MB 26 Download Preview
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 2558 797.70 KB 35 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook