หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

# Title Size Hits Download
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี (1)ปรับ เม.ย. 63 2.59 MB 53 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 1.47 MB 56 Download Preview
เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย 5.99 MB 67 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 2558 4.87 MB 83 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ 2558 7.29 MB 56 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย 2558 11.76 MB 68 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต ฉบับที่ 2 1.98 MB 69 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต ฉบับที่ 3 1.93 MB 55 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต ฉบับที่ 1 1.45 MB 57 Download Preview
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 2558 797.70 KB 81 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook