โครงสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสิทธิชัยแสงเขียว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเอกภพกองศรีมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางหทัยกาญจน์วันแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

นายวีรวัตรตงว์ทุมมา

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววิไลหอมหวล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว ณ ฐพรโกมลศรี

นักจัดการงานทั่วไป

- ตำแหน่งว่าง -

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางชิมประภาเชื้อพรมธรรม

เจ้าพนักงานธุรการ

- ว่าง -

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวสุภาพรอัครธรรม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ว่าง -

ผู้ช่วยเเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชนัญชิดาผาสมวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นายภานุพงศ์รองทอง

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นายประธานอ่างมณี

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายนุสิตบุญลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิชัยชูหา

พนักงานขับรถ

นายประภาสสิงหชาติ

พนักงานขับรถ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook