องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างขอประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดการออกพื้นที่เพื่อเเจ้งรายการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัดตราที่จัดเก็บ รายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายก อบต.โคกสว่าง ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Facebook