องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 อบต.โคกสว่าง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563

Facebook