องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เนื่องจากมีข้อความคลาดเคลื่อน

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้ 

Facebook