อบต.โคกสว่าง ดำเนินกิจกรรมการชักและประดับธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.โคกสว่างดำเนินการตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะในครัวเรือน "แยกก่อนทิ้ง"ประจำปี 2563 โดยการอบรมให้ความรู้และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะ และสามารถบริหารจัดการขยะในครัวเรือนได้ด้วยตนเอง ในวันที่ 22 กันยายน 2563 

Facebook