ประมวลภาพการสุ่มตรวจเอกสารของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3 เดือนกัยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อบต.โคกสว่างออกพื้นที่ซ่อมแซม​ระบบไฟฟ้าสาธารณะ​รอบหมู่บ้าน​ บ้านสระดอกคูณ​ หมู่ที่ 12

Facebook