องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยหรือสอบถามประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หรือสอบถามผ่านช่องทางการติดต่อของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้ทุกช่องทาง

ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการ พัฒนาการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ อบต.โคกสว่าง

Facebook