เอกสารเผยแพร่

# Title Size Hits Download
รายงานผลการดำเนินบูรณาการร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี 12.91 MB 6 Download Preview
รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2563 11.57 MB 12 Download Preview
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.23 MB 8 Download Preview
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 2.44 MB 22 Download Preview
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก 1.06 MB 20 Download Preview
รายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5.99 MB 23 Download Preview
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.55 MB 15 Download Preview
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 2.19 MB 37 Download Preview
บทสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 775.24 KB 65 Download Preview
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11.03 MB 34 Download Preview
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2562 17.06 MB 31 Download Preview
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ.2562-2565) 306.69 KB 46 Download Preview
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 1.09 MB 32 Download Preview
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.84 MB 39 Download Preview
สรุปรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 2.47 MB 104 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.86 MB 98 Download Preview
การประเมินความเสี่ยง 8.34 MB 96 Download Preview
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 2.89 MB 98 Download Preview
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3.45 MB 86 Download Preview
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนแรก) 708.52 KB 88 Download Preview
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนหลัง) 853.39 KB 91 Download Preview
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 389.19 KB 103 Download Preview
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 8.69 MB 89 Download Preview
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 196.51 KB 12 Download Preview
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ เมษายน 2561 8.44 MB 133 Download Preview

Facebook