มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

# Title Size Hits Download
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 451.12 KB 57 Download Preview
มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 704.43 KB 79 Download Preview
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 707.55 KB 74 Download Preview
มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 620.51 KB 77 Download Preview
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6.64 MB 81 Download Preview
มาตรการดำเนินงานของ อบต.โคกสว่าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.27 MB 66 Download Preview
มาตรการการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 622.50 KB 79 Download Preview
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 724.96 KB 75 Download Preview

Facebook