คู่มือการปฏิบัติงาน

# Title Size Hits Download
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 2.06 MB 28 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 151.38 KB 46 Download Preview
คู่มือการร้องทุกข์ร้องเรียน 85.42 KB 61 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ 3.30 MB 78 Download Preview
คู่มือการบันทึก e-GP 1.85 MB 89 Download Preview
คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 6) 899.52 KB 64 Download Preview
คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 5) 1.24 MB 66 Download Preview
คู่มือการใช้งานระบบ Info 1.24 MB 75 Download Preview
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 1.20 MB 81 Download Preview

Facebook