คู่มือการปฏิบัติงาน

# Title Size Hits Download
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 2.06 MB 5 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 151.38 KB 16 Download Preview
คู่มือการร้องทุกข์ร้องเรียน 85.42 KB 35 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ 3.30 MB 50 Download Preview
คู่มือการบันทึก e-GP 1.85 MB 52 Download Preview
คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 6) 899.52 KB 38 Download Preview
คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 5) 1.24 MB 35 Download Preview
คู่มือการใช้งานระบบ Info 1.24 MB 46 Download Preview
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 1.20 MB 50 Download Preview

Facebook