คณะผู้บริหาร


นายบุญศรี บุญประชม

นายก อบต.โคกสว่าง
063 8671990

นายประยูร แสงงาม

รองนายก อบต.โคกสว่าง
081-3605437

นายวิไล เกณทวี

รองนายก อบต.โคกสว่าง
093-5054958

นายแสง ไชยคง

เลขานุการนายก อบต.โคกสว่าง
045-210723

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง


นายเข็มทอง บุญประชุม

ประธานสภา อบต.โคกสว่าง
066-0154040

นายไพลวัน บุตรดาเคน

รองประธานสภา อบต.โคกสว่าง
086-8706936

นายสิทธิชัย แสงเขียว

เลขานุการสภา อบต.โคกสว่าง
045-210723

นายสงวน สุจันทา

สมาชิก อบต. หมู่ 1
089-5362981

นายบุญช่วย นารีสา

สมาชิก อบต. หมู่ 2
083-1016940

นายวิชิต บุญประสิทธิ์

สมาชิก อบต. หมู่ 3
061-1303693

นายสังข์ โสสว่าง

สมาชิก อบต. หมู่ 4
085-7656003

นายชุมพล อัคธรรม

สมาชิก อบต. หมู่ 4
062-1178184

นายสมบัติ จิตรโภคา

สมาชิก อบต. หมู่ 5
086-3495129

นายวิชัย ทองพูล

สมาชิก อบต. หมู่ 5
064-2101478

นายบุญนอง โสสว่าง

สมาชิก อบต. หมู่ 6
0852021932

นายอภินันท์ จันทาโฮม

สมาชิก อบต. หมู่ 7
099-2080789
 

นายอ่อน จันดีบุตร

สมาชิก อบต.หมู่ 8
089-5783369

นายอุทิศ สอนอาจ

สมาชิก อบต.หมู่ 8
090-3713907

นายไอ่ สารีพวง

สมาชิก อบต.หมู่ 9
084-3036378
 

นายคำพอง สายสมุทร

สมาชิก อบต.หมู่ 9
085-4434105

นางพิมพร ผุยประกอบ

สมาชิก อบต.หมู่ 10
092-4305148

นายสุวรรณ สอนอาจ

สมาชิก อบต.หมู่ 11
080-4706940
 

นายทองคำ ทาราศรี

สมาชิก อบต.หมู่ 11
093-4483144

นายสารพงษ์ มุทุวงศ์

สมาชิก อบต.หมู่ 12
085-7797202
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook