แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

# Title Size Hits Download
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 7.18 MB 72 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 3.35 MB 60 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 20.62 MB 58 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 9.54 MB 64 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 8.01 MB 68 Download Preview
ส่วนที่-4-การติดามและการประเมินผล 240.64 KB 235 Download Preview
แบบ-ผ.03 107.01 KB 259 Download Preview
แบบ-ผ.02.1 130.05 KB 423 Download Preview
แบบ-ผ.02 1.58 MB 274 Download Preview
แบบ-ผ.01 138.75 KB 272 Download Preview
ส่วนที่-3-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 88.06 KB 219 Download Preview
ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ-อปท. 758.27 KB 322 Download Preview
ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 387.07 KB 455 Download Preview
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 118.78 KB 232 Download Preview
สารบัญ (1) 41.98 KB 235 Download Preview
หน้าปกแผนพัฒนาท้องถิ่น 1.32 MB 222 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook