วิสัยทัศน์และพันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์ (Vision)

    "พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อยู่บนฐานความพอเพียงพร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

     มีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ชุมชนสะอาดปลอดภัย

     ใส่ใจคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม"

(ทบทวนวิสัยทัศน์ ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561)


พันธกิจ (Mission)

  1. เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน สนับสนุนการพัฒนาอาชีพหลัก พัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแบบผสมผสาน และการรวมกลุ่มทางการเกษตรเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลาง
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนยึดถือหลักประชาธิปไตย
  4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  5. รักษาธรรมเนียม จารีต ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook