นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

          กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายบุญศรี บุญประชม ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ทั้ง 24 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เจตนารมณ์ในการทำงาน

          พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายบุญศรี บุญประชม ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ โดยยึดหลัก 5 ประการดังนี้

  1. ความซื่อสัตย์ สุจริต
  2. ความโปร่งใส
  3. ความเป็นธรรม
  4. ความประหยัด
  5. ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน

บริหารงานและดำเนินการภายใต้กรอบนโยบาย ดังต่อไปนี้

1.นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

          เป้าหมายของการพัฒนาคือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการลงทุน ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว การเกษตร โดยจะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้และใช้การได้โดยสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดน้ำท่วม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

2.นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

          เป้าหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงและมั่งคั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและยกระดับสินค้าของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

          เป้าหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเท่าเทียมกันทางสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมในการเดินชีวิต โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่การระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของรถแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ให้การสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เช่นสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง

4.นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เป้าหมายของการพัฒนาคือ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตเพื่อเอื้ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชน มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่างๆในตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน

5.นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน

          เป้าหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะตามหลัก ธรรมาภิบาล และพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

          เป้าหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้มาใช้ในการการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน และประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกพื้นที่ตรวจตราความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน

สรุป

          การกำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างตามที่กล่าวมา เป็นไปตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ซึ่งมาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน กระผมและทีมงาน จะตั้งใจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการทำงานบนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook