นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

          กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างทุก ๆ ท่าน ที่เคารพ  อย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายโพธิ์ นามฮุง ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย  ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   โคกสว่าง ทั้ง 12 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เจตนารมณ์ในการทำงาน

          พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายโพธิ์ นามฮุง ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและคณะผู้บริหารของกระผม   ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ โดยยึดหลัก 5 ประการดังนี้

1.ความซื่อสัตย์ สุจริต

2.ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

3.ความเป็นธรรม

4.ความประหยัด

5.ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน

บริหารงานและดำเนินการภายใต้กรอบนโยบาย ดังต่อไปนี้

1.นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

          เป้าหมายของการพัฒนา คือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการลงทุน ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว การเกษตร โดยจะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้และใช้การได้โดยสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดน้ำท่วม รวมถึงการสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน การติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

2.นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

          เป้าหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงและมั่งคั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อำนวยความสะดวก   ให้คำแนะนำ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและยกระดับสินค้าของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมคุณค่าทางสังคมและอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

          เป้าหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเท่าเทียมกันทางสังคม      มีคุณธรรม จริยธรรมในการเดินชีวิต โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน การส่งเสริมด้านการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่การระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ  ที่อันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของรถแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ให้การสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

4.นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เป้าหมายของการพัฒนาคือ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตเพื่อเอื้ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชน มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่างๆในตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน

5.นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน

          เป้าหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทาง การเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

          เป้าหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้มาใช้ในการการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน และประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกพื้นที่ตรวจตราความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน

 สรุป

          การกำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างตามที่กล่าวมา เป็นไปตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ซึ่งมาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน กระผมและทีมงาน จะตั้งใจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการทำงานบนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนตามระเบียบ กฎหมาย  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

          สุดท้ายนี้ กระผม ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติรับฟังการแถลงนโยบายในวันนี้ กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ ความไว้วางใจและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ทั้ง 6 ด้านนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกสว่างสืบไป

 

                                                                             ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

                                                                                นายโพธิ์  นามฮุง

                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

                                                                              10 มกราคม 2565

                                                                            

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

1260222
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1469
1215
2684
1246124
31353
66517
1260222

Your IP: 162.158.189.53
2024-05-20 19:39

Facebook