โครงสร้างผู้บริหารส่วนข้าราชการประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง


นายเอกภพ กองศรีมา

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 088 3508830


นายเอกภพ กองศรีมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 088 3508830


นางสาวณฐพร โกมลศรี

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 094 4674441


นางฐิติยา สำพล

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 085 7647788


นายวิรัตน์ อุดมวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 094 2745058


นางบุญล้อม โล่ห์ทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร 089 2853067


นายสุรสิทธิ์ สำพล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร 087 2476277

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook