โครงสร้างผู้บริหารส่วนข้าราชการประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง


นายประเวส  หอมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 085 3106405


นายเอกภพ กองศรีมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 088 3508830


นางสาวปิติพร พิมพ์กลาง

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 091 0610430


นางฐิติยา สำพล

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 085 7647788


-ตำแหน่งว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น

โทร -


นางบุญล้อม โล่ห์ทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร 089 2853067


นายสุรสิทธิ์ สำพล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร 087 2476277

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook