โครงสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

หน่วยตรวจสอบภายใน


นายเอกภพ กองศรีมา

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ตำแหน่งว่าง-

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook