เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ซึ่ง นายบุญศรี บุญประชม นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบให้ นายสุรสิทธิ์ สำพล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook