องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ  2566 สามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน  ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook