นายเอกภพ กองศรีมา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามโครงการ "อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง"  เพื่ออบรมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกฯ และนายกฯ  ระหว่างวันที่  23 - 24 พฤศจิกายน  2564  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

12
11
10
9
7
8
6
5
4
3

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook