วันที่  28  พฤศจิกายน  2564  เวลา  18.00 น. เป็นต้นไป  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ และการรวบรวมคะแนนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ทั้ง 12 เขตเลือกตั้ง 

31
30
25
24
23
22
21
20
17
19

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook