คู่มือการปฏิบัติงาน

# Title Size Hits Download
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 10.08 MB 62 Download Preview
คู่มือการประเมิน ITA 2564 623.34 KB 108 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต_โคกสว่าง 50.18 KB 122 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 2.06 MB 152 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 151.38 KB 224 Download Preview
คู่มือการร้องทุกข์ร้องเรียน 85.42 KB 223 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ 3.30 MB 249 Download Preview
คู่มือการบันทึก e-GP 1.85 MB 236 Download Preview
คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 6) 899.52 KB 179 Download Preview
คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 5) 1.24 MB 201 Download Preview
คู่มือการใช้งานระบบ Info 1.24 MB 309 Download Preview
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 1.20 MB 205 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook