วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายโพธิ์  นามฮุง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหาร

ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จำนวน 32 คน 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook