โครงสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายประเวส  หอมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเอกภพ กองศรีมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวปิติพร พิมพ์กลาง

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวีรวัตร เถาว์ทุมมา

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววิไล หอมหวล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณฐพร โกมลศรี

นักจัดการงานทั่วไป

จ่าสิบเอกสุวิทย์ จันทร์ดีศรี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางชิมประภา เชื้อพรมธรรม

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุภาพร อัครธรรม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชนัญชิดา ผาสมวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายภานุพงศ์ รองทอง

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายประธาน อ่างมณี

นายนุสิต บุญลา

ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิชัย ชูหา

พนักงานขับรถ

นายประภาส สิงหชาติ

พนักงานขับรถ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook