กองคลัง


นางฐิติยา สำพล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทัศนีย์ พูลสุข

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายวิไล ทาระศรี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกรวิภา มะหาลี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรัตนาวดี ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวทิพย์ธิญา บุตรดาเคน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook