กองช่าง


นายเอกภพ กองศรีมา

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวุฒิพงษ์ วรรณกาล

นายช่างโยธา

นายฉัตตวุฒิ ดาวไฉว

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิเชียร ไชยเลิศ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธีระพล จันทร์แดง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook