กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางบุญล้อม โล่ห์ทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวรัตนาพร พงษ์กลิ่น

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายปรีชา วันแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางนัดตะวัน เวียงคำ

ครู คศ.3

นางพยอม คำมุงคุล

ครู คศ.3

นางดาวใจ อ่างมณี

ครู คศ.2

นางสาวปวีณา สารีพวง

ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา เกณทวี

ครู คศ.2

นางสาวโชตินภา วิลาวัน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกัญญารัตน์ อินทรเทศ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกชพรรณ สุวรรณกูฎ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook