วันนี้ 21 กันยายน 2565 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ สำพล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะทำงาน ดำเนินโครงการ "เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์" เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอยุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตตำบลโคกสว่าง ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข

93
92
91
90
89
88
87
86
85
84

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook