อบต.โคกสว่าง ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันนี้เวลา 09.00 น. นายบุญศรี บุญประชม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม โครงการ "ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพอื่น (หลักสูตร การทำขนมคุ้กกี้) "  โดยมีนายสุรสิทธิ์  สำพล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มอาชีพได้ฝึกทักษะและพัฒนา ต่อยอด สร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มผู้ที่สนใจ ต่อไป

Facebook