อบต.โคกสว่าง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อวถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) โดยมีนายคำดี  บุญประชม ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

Facebook