องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
หากประชาชนหรือผู้ชำระภาษี มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หรือโทร 045210723 ได้ในวันเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
 

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบหมายให้ นายภาณุพงษ์ รองทอง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน ณ ห้องประชุมอำเภอสำโรง

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook