เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง กล่าวเปิดโครงการ "สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว" และมอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ สำพล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะทำงานดำเนินตามโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน เพื่อสร้างความอบรมอุ่นในครอบครัว

มื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบหมายให้ นายวิรัตน์ อุดมวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย จ.ส.อ.สุวิทย์ จันทร์ดีศรี เจ้าพนักงานป้องกันฯ และคณะทำงาน ออกดำเนินการสำรวจ พื้นที่ประสบอุทกภัย ภายในเขตตำบลโคกสว่าง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
ในช่วงฤดูฝน ขอให้พี่น้องประชาชน โปรดระมัดระวัง หากพบพื้นที่ชำรุด หรือปัญหาความเดือนร้อน สามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ หรือสามารถแจ้งผู้นำชุมในเบื้องต้น เพื่อดำเนินการต่อไป

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook