วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบหมายให้กองช่าง และทีมงาน ออกซ่อมแซม และเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง บ้านอูบมุง หมู่ที่ 2
หากประชาชนพบว่าไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด หรือไฟฟ้าส่องสว่างเปิดไม่ติด สามารถแจ้งผ่านผู้นำชุมชน หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ของอค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้เพื่อทำการซ่อมแซม ปรับปรุงต่อไป

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบหมายให้ทีมงานกองช่าง ออกสำรวจ ตรวจสอบ และทำความสะอาด ระบบประปาบ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook