เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง วาระสำคัญ คือ การแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยมีกำนันตำบลโคกสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook