ข่าวสารงานเลือกตั้ง'64

# Title Version Description Size Hits Download
การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 5.72 MB 125 Download Preview
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 6.36 MB 74 Download Preview
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 541.51 KB 52 Download Preview
ประกาศเรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 3.76 MB 61 Download Preview
ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 943.06 KB 57 Download Preview
ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 2.44 MB 57 Download Preview
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง 1.66 MB 58 Download Preview
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 865.90 KB 56 Download Preview
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 1.38 MB 59 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook