ผลการดำเนินงาน

# Title Version Description Size Hits Download
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10.93 MB 2 Download Preview
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17.77 MB 3 Download Preview
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 448.99 KB 36 Download Preview
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14.27 MB 77 Download Preview
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เนื้อหาส่วนที่ 2/2) 703.48 KB 656 Download Preview
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เนื้อหาส่วนที่ 1/2) 834.00 KB 149 Download Preview
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปก) 1.68 MB 148 Download Preview
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4.03 MB 186 Download Preview

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook