ผลการดำเนินงาน

# Title Version Description Size Hits Download
10.รายงานติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5.55 MB 31 Download Preview
9.งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 1.62 MB 36 Download Preview
8.รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10.93 MB 41 Download Preview
7.รายงานติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17.77 MB 35 Download Preview
6.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 448.99 KB 78 Download Preview
5.ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14.27 MB 109 Download Preview
4.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เนื้อหาส่วนที่ 2/2) 703.48 KB 736 Download Preview
3.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เนื้อหาส่วนที่ 1/2) 834.00 KB 191 Download Preview
2.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปก) 1.68 MB 185 Download Preview
1.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4.03 MB 214 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook