มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

# Title Size Hits Download
15.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2565 64.82 KB 49 Download Preview
14.ประกาศการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี พ.ศ.2565 6.88 MB 63 Download Preview
13.ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10.71 MB 63 Download Preview
12.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) 524.38 KB 56 Download Preview
11.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 906.28 KB 64 Download Preview
10.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_EP2 195.46 KB 58 Download Preview
9.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2.30 MB 53 Download Preview
8.เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 451.12 KB 197 Download Preview
7.มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 704.43 KB 216 Download Preview
6.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 707.55 KB 258 Download Preview
5.มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 620.51 KB 228 Download Preview
4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6.64 MB 255 Download Preview
3.มาตรการดำเนินงานของ อบต.โคกสว่าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.27 MB 203 Download Preview
2.มาตรการการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 622.50 KB 208 Download Preview
1.มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 724.96 KB 226 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook