คู่มือการปฏิบัติงาน

# Title Size Hits Download
คู่มือการประเมิน ITA 2564 623.34 KB 47 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต_โคกสว่าง 50.18 KB 63 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 2.06 MB 99 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 151.38 KB 141 Download Preview
คู่มือการร้องทุกข์ร้องเรียน 85.42 KB 159 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ 3.30 MB 166 Download Preview
คู่มือการบันทึก e-GP 1.85 MB 183 Download Preview
คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 6) 899.52 KB 132 Download Preview
คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 5) 1.24 MB 148 Download Preview
คู่มือการใช้งานระบบ Info 1.24 MB 256 Download Preview
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 1.20 MB 151 Download Preview

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook