แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

# Title Size Hits Download
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 7.18 MB 57 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 3.35 MB 44 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 20.62 MB 41 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 9.54 MB 44 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 8.01 MB 52 Download Preview
ส่วนที่-4-การติดามและการประเมินผล 240.64 KB 220 Download Preview
แบบ-ผ.03 107.01 KB 236 Download Preview
แบบ-ผ.02.1 130.05 KB 408 Download Preview
แบบ-ผ.02 1.58 MB 255 Download Preview
แบบ-ผ.01 138.75 KB 248 Download Preview
ส่วนที่-3-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 88.06 KB 205 Download Preview
ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ-อปท. 758.27 KB 262 Download Preview
ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 387.07 KB 415 Download Preview
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 118.78 KB 216 Download Preview
สารบัญ (1) 41.98 KB 217 Download Preview
หน้าปกแผนพัฒนาท้องถิ่น 1.32 MB 204 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook