ประกาศงานสภา อบต.โคกสว่าง

Title Version Description Size Hits Download
pdf ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.โคกสว่าง 363.61 KB 49 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 15.20 MB 60 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 325.40 KB 46 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 284.56 KB 45 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 282.78 KB 48 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2567 321.33 KB 52 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 8.64 MB 54 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 312.26 KB 53 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 288.17 KB 52 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 4.69 MB 52 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 13.34 MB 55 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 312.59 KB 45 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 289.88 KB 42 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 16.36 MB 128 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 306.95 KB 113 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 273.59 KB 121 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 10.53 MB 144 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 314.95 KB 127 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 269.91 KB 122 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 268.55 KB 150 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 302.22 KB 160 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 10.08 MB 190 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 362.10 KB 134 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 347.42 KB 122 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 341.58 KB 141 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 5.88 MB 140 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 558.37 KB 132 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 457.26 KB 123 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 14.24 MB 249 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 13.62 MB 199 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 9.57 MB 214 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 9.36 MB 209 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 353.62 KB 159 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 314.19 KB 163 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 495.23 KB 166 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 614.82 KB 158 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2565 8.82 MB 201 Download Preview
pdf คำสัง เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 236.21 KB 192 Download Preview
pdf คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 695.36 KB 183 Download Preview
pdf ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.โคกสว่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 358.47 KB 167 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ครั้งแรก 958.44 KB 171 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 9.75 MB 316 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 10.19 MB 260 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 9.92 MB 234 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 4.67 MB 325 Download Preview
pdf ประกาศอำเภอสำโรง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 497.03 KB 193 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 8.15 MB 250 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 198.52 KB 211 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2564 200.81 KB 196 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 13.09 MB 225 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 250.51 KB 231 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 245.81 KB 204 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 302.92 KB 230 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 9.41 MB 273 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 334.42 KB 216 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 355.19 KB 221 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 297.98 KB 231 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563_3 18.89 MB 245 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563_2 16.45 MB 248 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563_1 13.37 MB 362 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 349.12 KB 239 Download Preview
pdf รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 8.38 MB 267 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 268.69 KB 229 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 302.05 KB 259 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 8.04 MB 358 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 393.35 KB 256 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 268.64 KB 283 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 239.08 KB 267 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 8.19 MB 364 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 263.84 KB 273 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 174.82 KB 284 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 246.71 KB 313 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 6.58 MB 461 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 309.35 KB 291 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 10.75 MB 387 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 258.11 KB 269 Download Preview
pdf ประกาศอำเภอสำโรง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 222.51 KB 274 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 4.81 MB 309 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 297.58 KB 260 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 290.76 KB 275 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 219.19 KB 252 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 6.90 MB 322 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 211.83 KB 375 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 196.14 KB 250 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 173.54 KB 274 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 247.87 KB 270 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 219.72 KB 257 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 9.67 MB 368 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 315.67 KB 244 Download Preview
pdf ประกาศอำเภอสำโรง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 291.51 KB 259 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 3.61 MB 333 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 306.22 KB 256 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 254.40 KB 234 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7.17 MB 338 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 318.00 KB 235 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 203.72 KB 244 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 5.47 MB 270 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 211.66 KB 212 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 269.98 KB 239 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 5.68 MB 301 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 251.18 KB 225 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 233.74 KB 236 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 125.55 KB 242 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 5.07 MB 320 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 215.79 KB 207 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 163.46 KB 192 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 6.29 MB 248 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 247.71 KB 260 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 247.43 KB 207 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 207.52 KB 220 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 3.41 MB 254 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 227.86 KB 221 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 247.37 KB 213 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 232.54 KB 208 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 198.12 KB 225 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 237.55 KB 732 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

1455419
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
72
2854
72
1436841
36447
116593
1455419

Your IP: 172.71.152.79
2024-07-14 01:45

Facebook

สแกนเข้ากลุ่มไลน์ งานจัดเก็บรายได้

ช่องทางการเข้ากลุ่มไลน์ งานจัดเก็บรายได้ อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี