ประกาศงานสภา อบต.โคกสว่าง

# Title Version Description Size Hits Download
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 16.36 MB 15 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 306.95 KB 16 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 273.59 KB 14 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 10.53 MB 21 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 314.95 KB 15 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 269.91 KB 16 Download Preview
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 268.55 KB 34 Download Preview
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 302.22 KB 38 Download Preview
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 10.08 MB 41 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 362.10 KB 25 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 347.42 KB 24 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 341.58 KB 32 Download Preview
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 5.88 MB 32 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 558.37 KB 28 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 457.26 KB 23 Download Preview
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 14.24 MB 100 Download Preview
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 13.62 MB 61 Download Preview
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 9.57 MB 73 Download Preview
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 9.36 MB 81 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 353.62 KB 60 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 314.19 KB 61 Download Preview
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 495.23 KB 67 Download Preview
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 614.82 KB 64 Download Preview
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2565 8.82 MB 95 Download Preview
คำสัง เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 236.21 KB 80 Download Preview
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 695.36 KB 62 Download Preview
ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.โคกสว่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 358.47 KB 70 Download Preview
ประกาศกำหนดประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ครั้งแรก 958.44 KB 67 Download Preview
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 9.75 MB 196 Download Preview
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 10.19 MB 140 Download Preview
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 9.92 MB 126 Download Preview
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 4.67 MB 182 Download Preview
ประกาศอำเภอสำโรง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 497.03 KB 100 Download Preview
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 8.15 MB 129 Download Preview
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 198.52 KB 112 Download Preview
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2564 200.81 KB 102 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 13.09 MB 111 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 250.51 KB 114 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 245.81 KB 105 Download Preview
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 302.92 KB 135 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 9.41 MB 149 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 334.42 KB 114 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 355.19 KB 116 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 297.98 KB 135 Download Preview
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563_3 18.89 MB 132 Download Preview
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563_2 16.45 MB 141 Download Preview
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563_1 13.37 MB 230 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 349.12 KB 139 Download Preview
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 8.38 MB 170 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 268.69 KB 134 Download Preview
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 302.05 KB 157 Download Preview
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 8.04 MB 206 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 393.35 KB 151 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 268.64 KB 177 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 239.08 KB 164 Download Preview
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 8.19 MB 241 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 263.84 KB 178 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 174.82 KB 186 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 246.71 KB 210 Download Preview
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 6.58 MB 364 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 309.35 KB 187 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 10.75 MB 270 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 258.11 KB 178 Download Preview
ประกาศอำเภอสำโรง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 222.51 KB 180 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 4.81 MB 184 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 297.58 KB 162 Download Preview
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 290.76 KB 163 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 219.19 KB 156 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 6.90 MB 206 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 211.83 KB 264 Download Preview
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 196.14 KB 160 Download Preview
ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 173.54 KB 180 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 247.87 KB 169 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 219.72 KB 159 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 9.67 MB 251 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 315.67 KB 150 Download Preview
ประกาศอำเภอสำโรง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 291.51 KB 155 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 3.61 MB 205 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 306.22 KB 166 Download Preview
ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 254.40 KB 134 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7.17 MB 209 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 318.00 KB 134 Download Preview
ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 203.72 KB 135 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 5.47 MB 176 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 211.66 KB 121 Download Preview
ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 269.98 KB 141 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 5.68 MB 165 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 251.18 KB 125 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 233.74 KB 140 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 125.55 KB 140 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 5.07 MB 194 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 215.79 KB 117 Download Preview
ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 163.46 KB 108 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 6.29 MB 131 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 247.71 KB 163 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 247.43 KB 117 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 207.52 KB 124 Download Preview
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 3.41 MB 134 Download Preview
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 227.86 KB 122 Download Preview
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 247.37 KB 109 Download Preview
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 232.54 KB 110 Download Preview
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 198.12 KB 120 Download Preview
ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 237.55 KB 644 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนเข้าชม

917465
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
885
992
1877
900355
36503
26448
917465

Your IP: 172.70.142.119
2023-09-25 19:52

Facebook