ประกาศงานสภา อบต.โคกสว่าง

Title Version Description Size Hits Download
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 16.36 MB 59 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 306.95 KB 50 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 273.59 KB 56 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 10.53 MB 60 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 314.95 KB 61 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 269.91 KB 57 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 268.55 KB 90 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 302.22 KB 89 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 10.08 MB 94 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 362.10 KB 71 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 347.42 KB 61 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 341.58 KB 84 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 5.88 MB 68 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 558.37 KB 69 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 457.26 KB 62 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 14.24 MB 166 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 13.62 MB 121 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 9.57 MB 140 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 9.36 MB 121 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 353.62 KB 97 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 314.19 KB 94 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 495.23 KB 102 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 614.82 KB 96 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2565 8.82 MB 135 Download Preview
pdf คำสัง เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 236.21 KB 125 Download Preview
pdf คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 695.36 KB 110 Download Preview
pdf ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.โคกสว่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 358.47 KB 111 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ครั้งแรก 958.44 KB 105 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 9.75 MB 242 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 10.19 MB 189 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 9.92 MB 169 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 4.67 MB 238 Download Preview
pdf ประกาศอำเภอสำโรง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 497.03 KB 130 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 8.15 MB 168 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 198.52 KB 147 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2564 200.81 KB 137 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 13.09 MB 163 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 250.51 KB 164 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 245.81 KB 140 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 302.92 KB 173 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 9.41 MB 190 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 334.42 KB 151 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 355.19 KB 157 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 297.98 KB 170 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563_3 18.89 MB 171 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563_2 16.45 MB 182 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563_1 13.37 MB 290 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 349.12 KB 178 Download Preview
pdf รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 8.38 MB 207 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 268.69 KB 169 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 302.05 KB 193 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 8.04 MB 277 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 393.35 KB 183 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 268.64 KB 209 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 239.08 KB 198 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 8.19 MB 281 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 263.84 KB 208 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 174.82 KB 221 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 246.71 KB 247 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 6.58 MB 395 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 309.35 KB 222 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 10.75 MB 316 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 258.11 KB 208 Download Preview
pdf ประกาศอำเภอสำโรง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 222.51 KB 214 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 4.81 MB 231 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 297.58 KB 194 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 290.76 KB 203 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 219.19 KB 184 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 6.90 MB 254 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 211.83 KB 300 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 196.14 KB 189 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 173.54 KB 207 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 247.87 KB 203 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 219.72 KB 189 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 9.67 MB 287 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 315.67 KB 178 Download Preview
pdf ประกาศอำเภอสำโรง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 291.51 KB 194 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 3.61 MB 253 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 306.22 KB 194 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 254.40 KB 164 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7.17 MB 244 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 318.00 KB 164 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 203.72 KB 174 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 5.47 MB 206 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 211.66 KB 148 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 269.98 KB 170 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 5.68 MB 210 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 251.18 KB 158 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 233.74 KB 167 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 125.55 KB 176 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 5.07 MB 232 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 215.79 KB 143 Download Preview
pdf ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 163.46 KB 130 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 6.29 MB 170 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 247.71 KB 192 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 247.43 KB 144 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 207.52 KB 151 Download Preview
pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 3.41 MB 173 Download Preview
pdf ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 227.86 KB 154 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 247.37 KB 147 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 232.54 KB 144 Download Preview
pdf ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 198.12 KB 155 Download Preview
pdf ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 237.55 KB 670 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

1212871
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1089
1728
16989
1176423
50519
60287
1212871

Your IP: 172.70.143.133
2024-04-20 21:00

Facebook