คู่มือการให้บริการ

# Title Version Description Size Hits Download
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 74.54 KB 205 Download Preview
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 75.11 KB 184 Download Preview
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 67.68 KB 219 Download Preview
การรับชำระภาษีป้าย 81.00 KB 208 Download Preview
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 78.70 KB 174 Download Preview
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 63.31 KB 184 Download Preview
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 75.13 KB 182 Download Preview
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต 75.52 KB 203 Download Preview
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที่-2-ขั้นตอนออกใบอนุญาต 71.58 KB 166 Download Preview
จดทะเบียนพาณิชย์_เปลี่ยนแปลง 69.81 KB 184 Download Preview
จดทะเบียนพาณิชย์_เลิกประกอบพาณิชยกิจ 68.80 KB 167 Download Preview
จดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ 71.22 KB 187 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook