คู่มือการให้บริการ

# Title Version Description Size Hits Download
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 74.54 KB 209 Download Preview
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 75.11 KB 195 Download Preview
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 67.68 KB 223 Download Preview
การรับชำระภาษีป้าย 81.00 KB 210 Download Preview
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 78.70 KB 177 Download Preview
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 63.31 KB 192 Download Preview
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 75.13 KB 187 Download Preview
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต 75.52 KB 207 Download Preview
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที่-2-ขั้นตอนออกใบอนุญาต 71.58 KB 170 Download Preview
จดทะเบียนพาณิชย์_เปลี่ยนแปลง 69.81 KB 188 Download Preview
จดทะเบียนพาณิชย์_เลิกประกอบพาณิชยกิจ 68.80 KB 172 Download Preview
จดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ 71.22 KB 191 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook