สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

หมู่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360

โทร. 045 210723-4

โทรสาร 045 210723-4

Email : [email protected] หรือ [email protected]

Facebook : อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

นายบุญศรี  บุญประชม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง      095 4015399

นายประยูร  แสงงาม     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  081 3605437

นายวิไล  เกณทวี         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  093 5054958

 

 แผนที่

 

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook