สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

หมู่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360

โทร. 045 210723-4

โทรสาร 045 210723-4

Email : [email protected].go.th

Facebook : อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

นายโพธิ์  นามฮุง         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง     087 8690429

นายวิไล  เกณทวี         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  093 5054958

นายสีนวน  บัวสบาน     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  063 3598023

 

 แผนที่

 

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook