เอกสารเผยแพร่

# Title Size Hits Download
99.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 16.39 MB 14 Download Preview
98.รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2566 4.09 MB 27 Download Preview
97.รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 811.85 KB 24 Download Preview
96.รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1.58 MB 28 Download Preview
95.ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 6.92 MB 29 Download Preview
94.ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 558.66 KB 37 Download Preview
93. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10.23 MB 46 Download Preview
92.รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน-ประจำงวดปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565 4.38 MB 64 Download Preview
91.ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9.20 MB 56 Download Preview
90.ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 955.94 KB 52 Download Preview
89.ประชาสัมพันธ์ช่องการการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช 903.42 KB 61 Download Preview
88.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 6.14 MB 55 Download Preview
87.ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 552.90 KB 61 Download Preview
86. ประกาศ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี 5 ปี 1.26 MB 67 Download Preview
85.ประกาศ เรื่อง การสำรวจป้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายสะสมอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 222.93 KB 68 Download Preview
84.ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 175.94 KB 67 Download Preview
83.สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 866.48 KB 63 Download Preview
82.ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 206.57 KB 56 Download Preview
81.ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 203.86 KB 61 Download Preview
80.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารดกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2565 11.83 MB 83 Download Preview
79.แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4.61 MB 51 Download Preview
78.แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 3.85 MB 50 Download Preview
77.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 1.24 MB 65 Download Preview
76.รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ประจำปี 2565 15.09 MB 67 Download Preview
75.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 1.11 MB 76 Download Preview
74.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 6.22 MB 72 Download Preview
73.กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8.91 MB 98 Download Preview
72.ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 1.47 MB 71 Download Preview
71.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 4.03 MB 70 Download Preview
70.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 5.44 MB 85 Download Preview
69.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 3.82 MB 72 Download Preview
68.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้อง(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 1.37 MB 77 Download Preview
67.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 2.87 MB 81 Download Preview
66.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 7.38 MB 88 Download Preview
65.ประกาศขยายเวลาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 284.72 KB 90 Download Preview
64.ยกเลิกกฏกระทรวงว่าด้วยการโฆษณษเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ฯ 766.37 KB 85 Download Preview
63.กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรม 6.04 MB 85 Download Preview
62. รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 3.88 MB 121 Download Preview
61.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2565 64.82 KB 126 Download Preview
60.ประกาศกำหนดการออกพื้นที่เพื่อรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 560.81 KB 108 Download Preview
59.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 รอบที่ 1 4.23 MB 125 Download Preview
58. รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุตจริตของ อบต. ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน 2.03 MB 120 Download Preview
57.นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 7.80 MB 161 Download Preview
56.รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี 2564 6.60 MB 156 Download Preview
55.ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3.86 MB 179 Download Preview
54.สรุปผลกำดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2564 1.54 MB 79 Download Preview
53.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี 2564 4.10 MB 245 Download Preview
52.ปกรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.โคกสว่าง ประจำปี 2564 319.91 KB 104 Download Preview
51.ประกาศเรื่องปิดศูนย์ พักคอย(Community Isolation) 659.38 KB 168 Download Preview
50.ประกาศการใช้แผนตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี 2565 4.11 MB 115 Download Preview
49.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2564 3.10 MB 130 Download Preview
48.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 5.44 MB 141 Download Preview
47.รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2564 14.97 MB 148 Download Preview
46.รายงานผลตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 5.14 MB 162 Download Preview
45.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 7.18 MB 123 Download Preview
44.มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 1.49 MB 190 Download Preview
43.รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10.26 MB 153 Download Preview
42.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 1.54 MB 139 Download Preview
41.รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 2.68 MB 97 Download Preview
40.รายงานติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17.77 MB 129 Download Preview
39.รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.16 MB 144 Download Preview
38.รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 2.73 MB 189 Download Preview
37.ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 596.29 KB 173 Download Preview
36.นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.49 MB 143 Download Preview
35.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 10.94 MB 223 Download Preview
34.ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทรุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 1.49 MB 170 Download Preview
33.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 10.41 MB 118 Download Preview
32.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 17.90 MB 133 Download Preview
31.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 2.39 MB 353 Download Preview
30.สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1.65 MB 198 Download Preview
29.รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.46 MB 154 Download Preview
28.รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6.71 MB 177 Download Preview
27.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6.10 MB 284 Download Preview
26.แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง1 9.02 MB 277 Download Preview
25.รายงานผลการดำเนินบูรณาการร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี 12.91 MB 297 Download Preview
24.รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2563 11.57 MB 240 Download Preview
23.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.23 MB 780 Download Preview
22.รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 2.44 MB 205 Download Preview
21.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก 1.06 MB 216 Download Preview
20.รายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5.99 MB 275 Download Preview
19.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.55 MB 204 Download Preview
18.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 2.19 MB 355 Download Preview
17.บทสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 775.24 KB 336 Download Preview
16.รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11.03 MB 339 Download Preview
15.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2562 17.06 MB 254 Download Preview
14.แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ.2562-2565) 306.69 KB 370 Download Preview
13.กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 1.09 MB 256 Download Preview
12.สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.84 MB 239 Download Preview
11.สรุปรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 2.47 MB 509 Download Preview
10.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.86 MB 337 Download Preview
9.การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8.34 MB 282 Download Preview
8.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 2.89 MB 293 Download Preview
7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3.45 MB 360 Download Preview
6.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนแรก) 708.52 KB 307 Download Preview
5.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนหลัง) 853.39 KB 250 Download Preview
4.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 389.19 KB 273 Download Preview
3.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 8.69 MB 330 Download Preview
2.เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 196.51 KB 181 Download Preview
1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ เมษายน 2561 8.44 MB 514 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

1105770
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
995
653
1648
1086618
3705
54162
1105770

Your IP: 162.158.162.14
2024-03-04 17:52

Facebook