เอกสารเผยแพร่

Title Size Hits Download
pdf 102.รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12.70 MB 68 Download Preview
pdf 101.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (o29) 184.78 KB 87 Download Preview
pdf 100.การเปิดโอกาสให้ประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วม (o25) 723.33 KB 73 Download Preview
pdf 99.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 16.39 MB 87 Download Preview
pdf 98.รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2566 4.09 MB 93 Download Preview
pdf 97.รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 811.85 KB 101 Download Preview
pdf 96.รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1.58 MB 96 Download Preview
pdf 95.ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 6.92 MB 107 Download Preview
pdf 94.ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 558.66 KB 113 Download Preview
pdf 93. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10.23 MB 133 Download Preview
pdf 92.รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน-ประจำงวดปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565 4.38 MB 140 Download Preview
pdf 91.ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9.20 MB 115 Download Preview
pdf 90.ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 955.94 KB 120 Download Preview
pdf 89.ประชาสัมพันธ์ช่องการการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช 903.42 KB 133 Download Preview
pdf 88.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 6.14 MB 157 Download Preview
pdf 87.ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 552.90 KB 129 Download Preview
pdf 86. ประกาศ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี 5 ปี 1.26 MB 143 Download Preview
pdf 85.ประกาศ เรื่อง การสำรวจป้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายสะสมอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 222.93 KB 140 Download Preview
pdf 84.ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 175.94 KB 146 Download Preview
pdf 83.สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 866.48 KB 133 Download Preview
pdf 82.ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 206.57 KB 124 Download Preview
pdf 81.ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 203.86 KB 111 Download Preview
pdf 80.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารดกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2565 11.83 MB 157 Download Preview
pdf 79.แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4.61 MB 118 Download Preview
pdf 78.แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 3.85 MB 119 Download Preview
pdf 77.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 1.24 MB 131 Download Preview
pdf 76.รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ประจำปี 2565 15.09 MB 136 Download Preview
pdf 75.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 1.11 MB 139 Download Preview
pdf 74.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 6.22 MB 137 Download Preview
pdf 73.กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8.91 MB 165 Download Preview
pdf 72.ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 1.47 MB 143 Download Preview
pdf 71.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 4.03 MB 140 Download Preview
pdf 70.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 5.44 MB 160 Download Preview
pdf 69.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 3.82 MB 139 Download Preview
pdf 68.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้อง(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 1.37 MB 141 Download Preview
pdf 67.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 2.87 MB 150 Download Preview
pdf 66.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 7.38 MB 169 Download Preview
pdf 65.ประกาศขยายเวลาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 284.72 KB 156 Download Preview
pdf 64.ยกเลิกกฏกระทรวงว่าด้วยการโฆษณษเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ฯ 766.37 KB 152 Download Preview
pdf 63.กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรม 6.04 MB 152 Download Preview
pdf 62. รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 3.88 MB 191 Download Preview
pdf 61.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2565 64.82 KB 202 Download Preview
pdf 60.ประกาศกำหนดการออกพื้นที่เพื่อรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 560.81 KB 175 Download Preview
pdf 59.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 รอบที่ 1 4.23 MB 191 Download Preview
pdf 58. รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุตจริตของ อบต. ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน 2.03 MB 187 Download Preview
pdf 57.นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 7.80 MB 228 Download Preview
pdf 56.รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี 2564 6.60 MB 252 Download Preview
pdf 55.ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3.86 MB 251 Download Preview
pdf 54.สรุปผลกำดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2564 1.54 MB 141 Download Preview
pdf 53.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี 2564 4.10 MB 311 Download Preview
pdf 52.ปกรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.โคกสว่าง ประจำปี 2564 319.91 KB 172 Download Preview
pdf 51.ประกาศเรื่องปิดศูนย์ พักคอย(Community Isolation) 659.38 KB 246 Download Preview
pdf 50.ประกาศการใช้แผนตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี 2565 4.11 MB 179 Download Preview
pdf 49.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2564 3.10 MB 206 Download Preview
pdf 48.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 5.44 MB 215 Download Preview
pdf 47.รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2564 14.97 MB 219 Download Preview
pdf 46.รายงานผลตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 5.14 MB 239 Download Preview
pdf 45.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 7.18 MB 192 Download Preview
pdf 44.มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 1.49 MB 259 Download Preview
pdf 43.รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10.26 MB 221 Download Preview
pdf 42.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 1.54 MB 199 Download Preview
pdf 41.รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 2.68 MB 178 Download Preview
pdf 40.รายงานติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17.77 MB 194 Download Preview
pdf 39.รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.16 MB 208 Download Preview
pdf 38.รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 2.73 MB 267 Download Preview
pdf 37.ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 596.29 KB 241 Download Preview
pdf 36.นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.49 MB 212 Download Preview
pdf 35.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 10.94 MB 303 Download Preview
pdf 34.ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทรุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 1.49 MB 237 Download Preview
pdf 33.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 10.41 MB 204 Download Preview
pdf 32.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 17.90 MB 204 Download Preview
pdf 31.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 2.39 MB 449 Download Preview
pdf 30.สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1.65 MB 273 Download Preview
pdf 29.รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.46 MB 237 Download Preview
pdf 28.รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6.71 MB 263 Download Preview
pdf 27.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6.10 MB 347 Download Preview
pdf 26.แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง1 9.02 MB 340 Download Preview
pdf 25.รายงานผลการดำเนินบูรณาการร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี 12.91 MB 370 Download Preview
pdf 24.รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2563 11.57 MB 301 Download Preview
pdf 23.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.23 MB 857 Download Preview
pdf 22.รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 2.44 MB 278 Download Preview
pdf 21.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก 1.06 MB 289 Download Preview
pdf 20.รายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5.99 MB 358 Download Preview
pdf 19.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.55 MB 275 Download Preview
pdf 18.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 2.19 MB 432 Download Preview
pdf 17.บทสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 775.24 KB 409 Download Preview
pdf 16.รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11.03 MB 421 Download Preview
pdf 15.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2562 17.06 MB 322 Download Preview
doc 14.แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ.2562-2565) 306.69 KB 446 Download Preview
pdf 13.กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 1.09 MB 326 Download Preview
pdf 12.สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.84 MB 307 Download Preview
pdf 11.สรุปรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 2.47 MB 583 Download Preview
pdf 10.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.86 MB 423 Download Preview
pdf 9.การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8.34 MB 349 Download Preview
pdf 8.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 2.89 MB 388 Download Preview
pdf 7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3.45 MB 431 Download Preview
pdf 6.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนแรก) 708.52 KB 380 Download Preview
pdf 5.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนหลัง) 853.39 KB 320 Download Preview
pdf 4.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 389.19 KB 342 Download Preview
pdf 3.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 8.69 MB 409 Download Preview
pdf 2.เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 196.51 KB 242 Download Preview
pdf 1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ เมษายน 2561 8.44 MB 609 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

1362099
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1301
4503
5804
1325500
59720
73510
1362099

Your IP: 162.158.162.66
2024-06-17 07:12

Facebook

สแกนเข้ากลุ่มไลน์ งานจัดเก็บรายได้

ช่องทางการเข้ากลุ่มไลน์ งานจัดเก็บรายได้ อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี