เอกสารเผยแพร่

# Title Size Hits Download
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.49 MB 14 Download Preview
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 10.94 MB 14 Download Preview
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทรุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 1.49 MB 13 Download Preview
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 17.90 MB 17 Download Preview
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 2.39 MB 0 Download Preview
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1.65 MB 37 Download Preview
รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.46 MB 19 Download Preview
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6.20 MB 42 Download Preview
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6.10 MB 46 Download Preview
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง1 9.02 MB 64 Download Preview
รายงานผลการดำเนินบูรณาการร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี 12.91 MB 114 Download Preview
รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2563 11.57 MB 89 Download Preview
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.23 MB 365 Download Preview
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 2.44 MB 96 Download Preview
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก 1.06 MB 91 Download Preview
รายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5.99 MB 104 Download Preview
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.55 MB 92 Download Preview
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 2.19 MB 149 Download Preview
บทสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 775.24 KB 180 Download Preview
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11.03 MB 145 Download Preview
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2562 17.06 MB 111 Download Preview
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ.2562-2565) 306.69 KB 118 Download Preview
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 1.09 MB 102 Download Preview
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.84 MB 116 Download Preview
สรุปรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 2.47 MB 388 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.86 MB 182 Download Preview
การประเมินความเสี่ยง 8.34 MB 169 Download Preview
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 2.89 MB 163 Download Preview
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3.45 MB 170 Download Preview
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนแรก) 708.52 KB 159 Download Preview
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนหลัง) 853.39 KB 161 Download Preview
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 389.19 KB 174 Download Preview
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 8.69 MB 171 Download Preview
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 196.51 KB 87 Download Preview
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ เมษายน 2561 8.44 MB 263 Download Preview

Facebook