เอกสารเผยแพร่

# Title Size Hits Download
74.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 6.22 MB 0 Download Preview
73.กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8.91 MB 7 Download Preview
72.ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 1.47 MB 4 Download Preview
71.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 4.03 MB 13 Download Preview
70.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 5.44 MB 14 Download Preview
69.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 3.82 MB 14 Download Preview
68.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้อง(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 1.37 MB 9 Download Preview
67.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 2.87 MB 13 Download Preview
66.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 7.38 MB 15 Download Preview
65.ประกาศขยายเวลาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 284.72 KB 24 Download Preview
64.ยกเลิกกฏกระทรวงว่าด้วยการโฆษณษเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ฯ 766.37 KB 20 Download Preview
63.กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรม 6.04 MB 17 Download Preview
62. รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 3.88 MB 39 Download Preview
61.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2565 64.82 KB 33 Download Preview
60.ประกาศกำหนดการออกพื้นที่เพื่อรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 560.81 KB 34 Download Preview
59.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 รอบที่ 1 4.23 MB 50 Download Preview
58. รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุตจริตของ อบต. ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน 2.03 MB 60 Download Preview
57.นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 7.80 MB 58 Download Preview
56.รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี 2564 6.60 MB 61 Download Preview
55.ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3.86 MB 54 Download Preview
54.สรุปผลกำดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2564 1.54 MB 11 Download Preview
53.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี 2564 4.10 MB 44 Download Preview
52.ปกรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.โคกสว่าง ประจำปี 2564 319.91 KB 38 Download Preview
51.ประกาศเรื่องปิดศูนย์ พักคอย(Community Isolation) 659.38 KB 55 Download Preview
50.ประกาศการใช้แผนตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี 2565 4.11 MB 46 Download Preview
49.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2564 3.10 MB 55 Download Preview
48.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 5.44 MB 62 Download Preview
47.รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2564 14.97 MB 55 Download Preview
46.รายงานผลตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 5.14 MB 55 Download Preview
45.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 7.18 MB 59 Download Preview
44.มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 1.49 MB 108 Download Preview
43.รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10.26 MB 92 Download Preview
42.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 1.54 MB 82 Download Preview
41.รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 2.68 MB 39 Download Preview
40.รายงานติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17.77 MB 77 Download Preview
39.รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.16 MB 82 Download Preview
38.รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 2.73 MB 107 Download Preview
37.ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 596.29 KB 99 Download Preview
36.นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.49 MB 94 Download Preview
35.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 10.94 MB 94 Download Preview
34.ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทรุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 1.49 MB 114 Download Preview
33.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 10.41 MB 64 Download Preview
32.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 17.90 MB 87 Download Preview
31.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 2.39 MB 97 Download Preview
30.สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1.65 MB 124 Download Preview
29.รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.46 MB 103 Download Preview
28.รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6.71 MB 86 Download Preview
27.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6.10 MB 140 Download Preview
26.แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง1 9.02 MB 125 Download Preview
25.รายงานผลการดำเนินบูรณาการร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี 12.91 MB 207 Download Preview
24.รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2563 11.57 MB 180 Download Preview
23.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.23 MB 693 Download Preview
22.รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 2.44 MB 158 Download Preview
21.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก 1.06 MB 155 Download Preview
20.รายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5.99 MB 175 Download Preview
19.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.55 MB 149 Download Preview
18.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 2.19 MB 287 Download Preview
17.บทสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 775.24 KB 261 Download Preview
16.รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11.03 MB 254 Download Preview
15.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2562 17.06 MB 163 Download Preview
14.แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ.2562-2565) 306.69 KB 227 Download Preview
13.กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 1.09 MB 159 Download Preview
12.สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.84 MB 186 Download Preview
11.สรุปรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 2.47 MB 457 Download Preview
10.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.86 MB 266 Download Preview
9.การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8.34 MB 223 Download Preview
8.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 2.89 MB 233 Download Preview
7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3.45 MB 260 Download Preview
6.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนแรก) 708.52 KB 240 Download Preview
5.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนหลัง) 853.39 KB 202 Download Preview
4.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 389.19 KB 222 Download Preview
3.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 8.69 MB 232 Download Preview
2.เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 196.51 KB 139 Download Preview
1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ เมษายน 2561 8.44 MB 367 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook