เอกสารเผยแพร่

# Title Size Hits Download
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 1.54 MB 11 Download Preview
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17.77 MB 14 Download Preview
รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.16 MB 15 Download Preview
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 2.73 MB 27 Download Preview
ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 596.29 KB 18 Download Preview
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.49 MB 26 Download Preview
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 10.94 MB 27 Download Preview
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทรุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 1.49 MB 34 Download Preview
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 10.41 MB 9 Download Preview
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 17.90 MB 27 Download Preview
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 2.39 MB 25 Download Preview
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1.65 MB 54 Download Preview
รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.46 MB 33 Download Preview
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6.09 MB 1 Download Preview
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6.10 MB 61 Download Preview
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง1 9.02 MB 79 Download Preview
รายงานผลการดำเนินบูรณาการร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี 12.91 MB 150 Download Preview
รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2563 11.57 MB 109 Download Preview
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.23 MB 477 Download Preview
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 2.44 MB 111 Download Preview
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก 1.06 MB 102 Download Preview
รายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5.99 MB 124 Download Preview
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.55 MB 107 Download Preview
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 2.19 MB 169 Download Preview
บทสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 775.24 KB 198 Download Preview
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11.03 MB 173 Download Preview
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2562 17.06 MB 123 Download Preview
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ.2562-2565) 306.69 KB 151 Download Preview
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 1.09 MB 118 Download Preview
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.84 MB 136 Download Preview
สรุปรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 2.47 MB 404 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.86 MB 210 Download Preview
การประเมินความเสี่ยง 8.34 MB 181 Download Preview
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 2.89 MB 175 Download Preview
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3.45 MB 186 Download Preview
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนแรก) 708.52 KB 171 Download Preview
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนหลัง) 853.39 KB 172 Download Preview
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 389.19 KB 190 Download Preview
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 8.69 MB 185 Download Preview
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 196.51 KB 101 Download Preview
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ เมษายน 2561 8.44 MB 289 Download Preview

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook